Pasista – Pastures

preload

За проектот

Заштита на биодиверзитетот во планинските области за пасење на Шара

Подобрување на управувањето со заштитените подрачја

Проектот “Зачувување на биолошката разновидност во планинските области за пасење на Шара” е финансиран од Европската унија и имплементиран од Програмата за развој на Обединетите нации во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање. Проектот е наменет за усогласување на зачувувањето на биолошката разновидност и економскиот развој. Целта на Проектот е да се врати биодиверзитетот на пасиштата на Шар Планина, да се генерираат нови вработувања и нови можности.

Овој проект се спроведува во рамките на проектот “Подобрување на управувањето со заштитени подрачја”, чија цел е да помогне во заштитата на природните ресурси и подобрувањето на квалитетот на животот на локалното население.
Проектот го спроведува Милиеуконтакт Македонија и како партнер Јавното претпријатие за пасишта и Здружение на земјоделски економисти на Република Македонија.

Лидер

лидер организација

Милиеуконтакт Македонија

Здружение за одржлив развој – Милиеуконтакт Македонија Скопје е непрофитна организација на граѓанското општество, која поддржува иницијативи на организациите на граѓанското општество (ОГО) за климатските промени, животната средина и одржливиот развој. Таа е основана во 2012 година по 12 години успешна имплементација на Меѓународните програми на Milieukontakt во Македонија. Нејзината визија е да помогне да се создаде силно, видливо, професионално, самоодржливо движење за граѓански организации, базирано на принципите на демократија и отвореност. Ова значи движење кое е многу видливо во општеството, способно да ја подигне јавната свест и способно да игра важна улога во процесите на креирање политики и донесување одлуки, на локално, национално и меѓународно ниво.

Partners

Project Partners

Јавно претпријатие за пасишта

Јавното претпријатие за пасишта е основано од Владата на Република Македонија за управување со пасиштата во државна сопственост. Според Законот за пасишта, ЈП за пасиштата создава програма за управување со пасиштата секоја година. Оваа програма ги одредува природните услови на пасиштето, нејзиното реставрација, развој, мерки за одгледување, заштита, промоција и проширување на пасиштата.

Здружение на земјоделски економисти на Република Македонија

Здружението на земјоделски економисти на Република Македонија (ААЕМ) е невладина организација на експерти од областа на земјоделската економија. Од своето основање во 1997 година, нејзината цел е развојот на одржливо земјоделство во Република Македонија. Една од најважните карактеристики на организацијата и нејзините членови е соработката со различни претставници од приватниот и јавниот сектор, како и владини и невладини институции во земјата, како што се Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и Национална агенција за проширување, а од невладиниот сектор соработката со Федерацијата на фармери на Република Македонија, Здружението за заштита на потрошувачите, здруженијата за заштита на животната средина и други. Здружението има развиено многу стратешки документи за земјоделскиот сектор, но исто така и многу конкретни документи како закони и секундарна легислатива за млеко, вино, жито, овошје и зеленчук итн.

Пасишта

покриени пасишта

за пасиштата

Шар Планина се наоѓа на крајниот северозападен дел на територијата на Република Македонија, и е една од највисоките и според површината една од најголемите планини на Балканот. Вкупната површина на Шар Планина изнесува 840,2 km2, од кои, 693,9 km2 се наоѓаат над 1.000 m височина. Површините кои се наоѓаат над 2.000 m надморска височина се застапени со 158,8 km2 (18,9 % од вкупната површина на планината).

Основната активност на Шар Планина е сточарството, особено овчарството, како и искористувањето на дрвната маса. Големите надморски височини, разновидноста на геолошката подлога заедно со доминантните вегетациски типови се основните фактори, заедно со антропогените активности, за изгледот и разновидноста на денешните предели на Шар Планина.

Пасиштата на Шар Планина се настанати како примарна вегетација на простор каде влијаат неповолни услови за пораст и развиток на друга вегетација. Тоа се поголема надморска височина, неповолни климатски услови или плиток солум и др. Во шарпланинското подрачје примарните природни пасишта се наоѓаат на поголеми надморски височини, над шумската вегетација или над 1800 m надморска височина.

Во рамки на проектот се разгледувани три пасишта, кои се лоцирани на јужните делови на Шар планина

Галерија

слики од пасиштата

Блог

новости

Публикации